wejście na forum wejście na forum
Ocena: 1.22 / 540 głosów
Jak napisać i złożyć odwołanie od decyzji wydanej przez urząd - decyzji administracyjnej?

Odwołanie od decyzji wydanej przez urząd jest określone ściśle przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. W tym artykule podaję sposób złożenia odwołania oraz wskazówki, co takie odwołanie powinno zawierać.

Jeśli otrzymałeś decyzję z urzędu, powinno znajdować się na niej poczuczenie o prawie odwołania od decyzji.

    W tym artykule opiszę odwołanie od decyzji składane w ramach postępowania administracyjnego, czyli postępowania uregulowanego w kodeksie postępowania administracyjnego. To postępowanie nie dotyczy spraw związanych z ZUS-em i urzędem skarbowym oraz niektórych innych rodzajów spraw, co do których postępowanie uregulowane jest w ustawach szeczególnych (np. postępowanie toczone przed Urzędem Patentowym).

Odwołanie można złożyć od decyzji wydanej w pierwszej instancji.

Odwołanie, o którym mowa w tym artykule, dotyczy decyzji administracyjnej. Decyzja administracyjna kończy postepowanie w danej sprawie.

Poniżej podaję elementy decyzji. Jeśli pismo, które otrzymasz z urzędu zawiera te elelemnty - jest decyzją administracyjną.


Decyzja administracyjna musi zawierać:
- oznaczenie organu, który ją wydał,
- datę wydania decyzji,
- oznaczenie strony (czyli Ciebie, chyba, że postępowanie dotyczy jeszcze kogoś),
- sentencję decyzji - rozstrzygnięcie,
- podstawę prawną,
- uzasadnienie faktyczne, czyli przytoczenie faktów na podstawie których decyzja została wydana,
- uzasadnienie prawne, czyli uzasadnienie wynikające z przepisów prawa,
- podpis urzędnika, który wydał decyję,
- pouczenie o tym czy i w jakim trybie masz prawo odwołać się od decyzji.

Prawo do złożenia odwołania od decyzji ma strona. Jeśli jesteś stroną postępowania, masz prawo złożyć odwołanie od decyzji.

   Termin do wniesienia odwołania wynosi 14 dni od daty otrzymania decyzji lub jej ustnego ogłoszenia. Przepisy szczególne mogą wprowadzać inne terminy odwołania. Zazwyczaj otrzymujemy decyzje administracyjne pocztą, więc termin liczy się od dnia odebrania listu na poczcie.

   Odwołanie musisz wnieść do odpowiedniego organu II instancji za pośrednictwem organu I instancji.

   O tym, jaki organ jest organem II instancji, powinieneś być poinformowany w pouczeniu do decyzji administracyjnej.

   Właściwości organów są wyznaczane w odpowiednich ustawach.

  Odwołanie wnosi się na piśmie przez ten organ, który wydał twoją decyzję, do organu nadrzędnego.

Na przykład:

Decyzja została wydana w Urzędzie Miejskim w Krakowie przez Prezydenta Miasta, a organem odwoławczym jest Wodewoda Małopolski.
Wtedy wysyłasz odwołanie na adres Urzędu Miejskiego w Krakowie lub składasz tam to odwołanie, a na samym piśmie piszesz tak:

Wojewoda Małopolski
(podajesz adres urzędu wojewódzkiego)

za pośrednictwem

Prezydent Miasta
Urząd Miejski w Krakowie
(podajesz adres urzędu miejskiego)

 

Jak napisać odwołanie?

Generalnie odwołanie powinno być napisane tak, jak każde pismo kierowane do urzędu.
Najpierw musisz podać swoje imię i nazwisko, adres. Potem podajesz dane urzędu, który wydał decyzję i urzędu, który ma rozpatrzyć odwołanie.

Jeśli w sprawie była sygnatura, powinieneś ją podać.

Następnie piszesz tytuł pisma, czyli "odwołanie od decyzji".
Poniżej musisz napisać, o jaką decyzję chodzi i dlaczego odwołanie jest zasadne.

Generalna zasada jest taka, że w odwołaniu wystarczy wyrazić niezadowolenie z decyzji. Pamiętaj jednak o tym, że prawdopodobieństwo pozytywnego rozpatrzenia twojego odwołania zależy od twoich argumentów, których użyjesz, aby uzasadnić w odwołaniu swoje racje.

Poniżej podaję wzór odwołania od decyzji na postawie przykładu, który opisałam powyżej:


Kraków 02.11.2009

Jolanta Iksińska
ul. Igrekowska 1/2
Kraków

                                                                                                                                       Wojewoda Małopolski
                                                                                                                                      (podajesz adres urzędu wojewódzkiego)

                                                                                                                                       za pośrednictwem

                                                                                                                                       Prezydent Miasta
                                                                                                                                       
Urząd Miejski w Krakowie
                                                                                                                                       (podajesz adres urzędu miejskiego)

sygn. akt

Odwołanie od decyzji administracyjnej z dnia
(tutaj wpisujesz datę wydania decyzji, która znajduje się na decyzji)


Działając w imieniu własnym, składam odwołanie od decyzji z dnia.................. wydanej przez Prezydenta Miasta Kraków.

Uzasadnienie

Tutaj podajesz uzasadnienie decyzji.

 


Poniżej musisz się podpisać i ewentualnie wymienić załączniki.

Jeśli składasz odwołanie w urzędzie, który wydał decyzję, musisz mieć przy sobie kopię odwołania po to, aby urzędnik, który je przyjmie, mógł potwierdzić przyjęcie odwołania. Jeśli przesyłasz odwołanie pocztą, powinieneś wysłać je listem poleconym.

Od odwołań nie są pobierane opłaty.

O tym jak dotrzymać terminu na złożenie odwołania, możesz przeczytać w artykule "Pamiętaj o terminie cz.2. - procedura administracyjna".

UWAGA: Zapraszamy na film, jak napisać odwołanie od decyzji. W tym celu kliknij TUTAJ.

 FORUM

 

Uworzył użytkownik: admin dnia: 2009-11-22 18:41:53    Zmodyfikował użytkownik: admin dnia: 2011-01-04 16:31:06
Komentarze
Historia
Podstrony
Szukaj
Tagi