wejście na forum wejście na forum
Ocena: 1.02 / 174 głosów
Skarga na czynności egzekucyjne w egzekucji administracyjnej

W trakcie egzekucji administracyjnej dłużnik może składać skargi. Będą to jednak inne skargi niż te, które można składać na komornika.

Zobowiązanemu przysługuje skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego.


Na przewlekłość postępowania egzekucyjnego skarga przysługuje również wierzycielowi niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym, a także podmiotowi,
którego interes prawny lub faktyczny został naruszony w wyniku niewykonania obowiązku oraz organowi zainteresowanemu w wykonaniu obowiązku.


Skargę na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz na przewlekłość postępowania egzekucyjnego wnosi się za pośrednictwem organu egzekucyjnego. To oznacza, że taką skargę trzeba wysłać na adres organu egzekucyjnego lub złożyć w biurze podawczym tego organu. Nie zmienia to jednak faktu, że skargę będzie rozpatrywał organ nadzoru nad postępowaniem egzekucyjnym. Nadzór nad egzekucją administracyjną sprawują organy wyższego stopnia w stosunku do organów właściwych do wykonywania tej egzekucji.
W stosunku do organów egzekucyjnych będących organami samorządu terytorialnego nadzór nad egzekucją należności pieniężnych sprawuje samorządowe kolegium odwoławcze. W stosunku do dyrektora izby celnej nadzór nad egzekucją należności pieniężnych sprawuje dyrektor izby skarbowej, właściwej ze względu na siedzibę tego dyrektora izby celnej.
Organy sprawujące nadzór są jednocześnie:
1) organami odwoławczymi dla postanowień wydanych przez nadzorowane organy egzekucyjne;
2) organami sprawującymi kontrolę przestrzegania w toku czynności egzekucyjnych przepisów ustawy przez wierzycieli i nadzorowane organy egzekucyjne.
Dla postanowień wydanych w pierwszej instancji przez dyrektora izby skarbowej organem odwoławczym jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.

UWAGA: Organy sprawujące nadzór mogą, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wstrzymać, na czas określony, czynności egzekucyjne lub postępowanie egzekucyjne prowadzone przez nadzorowany organ.

Dyrektor izby skarbowej może wstrzymać czynności egzekucyjne lub postępowanie egzekucyjne dotyczące innych należności pieniężnych niż pozostających we właściwości urzędów skarbowych wyłącznie za zgodą wierzyciela.
Na postanowienie w sprawie wstrzymania czynności egzekucyjnych lub postępowania egzekucyjnego służy zażalenie zobowiązanemu oraz wierzycielowi niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym.

Skargę na czynności egzekucyjne wnosi się w terminie 14 dni od dnia dokonania zakwestionowanej czynności egzekucyjnej, o ile przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej.  14 dni będziemy liczyć np. od daty doręczenia pisma, od daty otrzymania informacji o czynnościach egzekucyjnych itp.

Po złożeniu skargi organ nadzoru wydaje postanowienie, na które służy zażalenie.

UWAGA: Na złożenie zażalenia mamy 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

UWAGA: Wniesienie skargi na czynności egzekucyjne nie powoduje wstrzymania postępowania egzekucyjnego.

Organ egzekucyjny lub organ nadzoru może jednak, w drodze postanowienia, wstrzymać w uzasadnionych przypadkach prowadzenie postępowania egzekucyjnego, jednak to zależy już od jego uznania.

FORUM

Uworzył użytkownik: admin dnia: 2011-10-31 07:30:27    Zmodyfikował użytkownik: admin dnia: 2011-10-31 07:41:23
Komentarze
Historia
Podstrony
Szukaj
Tagi